ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

История

Основно училище „Петко Рачев Славейков“

Профил: непрофилирано

Вид: общообразователно основно (ПГ-VІІІ клас)

Година на създаване: 1955

Училището е наследник на Частно турско първоначално училище - Карнобат (1944-1946 год.) и Държавно турско първоначално училище – Карнобат (1946-1955 год.). Турското училище се помещава в една сграда намираща се до часовниковата кула и турската баня в града. По–голямата част от децата в училището са от турско говорящи семейства. Около 1952 г. почти всички турски семейства се изселват и в училището остават само деца от циганското малцинство, които живеят в кв. „Люляците” и турско говорящи деца от кв. „Калайджийски.

С писмо № 22313 от 03. ХІ. 1954 година Министерството на народната просвета от 01.09.1955 г. разделя учениците от Държавно турско първоначално училище, като се обособяват две отделни училища – Турско начално училище – за турско говорящите деца от кв. „Калайджийски” и Циганско начално училище – за децата, които говорят цигански език. Двете училища съжителстват в една сграда, имат общ директор и учителски състав за учебната 1955/56 год.

За да се улесни посещението на учениците от кв. „Калайджийски”, Градският народен съвет взема решение да се приспособи за класна стая едно помещение в самия квартал. За такова помещение е определен бившия клуб, в който през 1950/51 г. се провежда ограмотяване на населението. След направения ремонт стаята е готова и през януари 1956 г. Турското начално училище започва занятия в нея. За директор е назначен Иван Бозаджиев. Учителка е Хатидже Сюлейманова.

След обособяването на двете училища през учебната 1955/56 г., за Турското начално училище се записват 23 деца, които са разпределени по класове от І до ІV клас. През следващите години броят на учениците постоянно се увеличава и през 1960 г. учениците са около 90, разпределени в четири паралелки. Открива се и първата лятна градина. Нуждата от предварителна подготовка на първокласниците налага открива на Детска градина и построяване на нова сграда. Строежът започва през м.юли 1962 г. и през м. декември същата година учениците влизат в новите учебни стаи.

През учебната 1962/63 г. училището се преименува на Начално квартално училище. Постепенно учителите строят още учебни стаи, канцеларии, складове.

От август 1970 г. в продължение на 20 години, директор на училището е Константин Върбанов. С решение от 28.09.1970 г. на Окръжен народен съвет – Бургас училището придобива статут на „непълно” основно, а от следваща 1971/72 учебна година вече е основно и се именува „Петко Рачев Славейков”.

На 4.VІ 1977 г. започва строежът на нова пристройка от 5 учебни стаи и на учителска стая. Старата постройка от 1956 г. е съборена. На 15.03.1978 г. новите стаи влизат в експлоатация.

От август 1970 г. в продължение на 20 години, директор на училището е Константин Върбанов. С решение от 28.09.1970 г. на Окръжен народен съвет – Бургас училището придобива статут на „непълно” основно, а от следваща 1971/72 учебна година вече е основно и се именува „Петко Рачев Славейков”.

На 4.VІ 1977 г. започва строежът на нова пристройка от 5 учебни стаи и на учителска стая. Старата постройка от 1956 г. е съборена. На 15.03.1978 г. новите стаи влизат в експлоатация.

През учебната 1983/84 г. е направена стабилна ограда и училището е водоснабдено. Броят на учениците продължава да расте и през учебната 1988/89 г. паралелките са 15 с две детски градини. Общият брой на учениците е 410.

През учебната 1997/98 г. училището е включено в хуманитарна програма от фондация „Отворено общество”, получава парична помощ и това става добър стимул за привличане на децата в училище и приобщава-нето им към учебния процес.

Днес в него учат 322 ученици. Те получават знания от 24 висококвалифицирани педагози. Настоящето и бъдещето на Основно училище „Петко Рачев Славейков” се основава на желанието на ръководството и педагогическата колегия да съхранят духа на основателите и първите учители, да превърнат училището в съвременен образователен център. Тук се предават ценностите на българското образование и дообогатява процеса на обучение с иновативни методи на преподаване.

Постоянна грижа на ръководния екип и Училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение, възпитание и труд. За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ от ресурсен учител. Възпитаниците на училището участват в разнообразни извънкласни форми на обучение и в клубове по интереси. Училището е носител на престижни награди от международни, национални и общински конкурси.

Основно училище „Петко Рачев Славейков“ работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” (УСПЕХ), проект „Квалификация на педагогическите специалисти” и проект „Нов шанс за успех” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В училището се реализират национални програми: «С грижа за всеки ученик», «Оптимизация на училищната мрежа», Мярка „Без отсъствие”, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" и други.