ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

Заедно в изкуствата и спорта

 

Информационна кампания по проект "Подкрепа за успех"

"Дейности за работа с родителите чрез включване на образователните медиатори в образователния процес и насърчаване на

сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременното напускане на образователната система на учениците".

 1. Семейството и ролята му за образованието на децата;

 2. Ролята на образователния медиатор;

 3. Разговор - беседа;

 4. Презентация на тема "Подкрепа за еспех и приобщаващото образование" изготвил Златина Байчева образователен медиатор.