ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

Прикачени документи

Дневен режим за учебната 2021-2022 година.pdf
Мерки за повишаване на качеството на образование за учебната 2021 - 2022 година.pdf
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021- 2022 година.pdf
График консултации по учебни предмети.pdf
План за работа на етичната комисия за учебната 2021-2022 година.pdf
Училищен учебен план 2021-2022 година прогимназиален етап.pdf
Училищен учебен план 2021-2022 година начален етап.pdf
Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи.pdf
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022 година.pdf
Годишен план за учебната 2021-2022 година.pdf
Стратегия зя развитието на Подготвителните групи към ОУ Петко Рачев Славейков 2020-2024 г..pdf
Стратегия за развитие на ОУ Петко Рачев Славейков, гр. Карнобат 2020-2024 г..pdf
Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година.pdf